esk zemdlsk univerzita v Praze, koln lesn podnik v Kostelci nad ernmi lesy - WWW

Datum aktualizace: 13.2.2023

NzevPopis Mal.cena
s DPH
Poet
Pokojov rostliny
Aeschynanthus hrn.pokojovky600,00 K3
Anthurium andreanum (???)pokojovky180,00 K1
Cactus (???)pokojovky47,00 K1
Cymbidium hrn. (???)pokojovky600,00 K1
Cymbidium hrn.2 (???)pokojovky755,00 K1
Dieffenbachia Compacta (???)pokojovky400,00 K1
Hawortia pygmaeapokojovky1215,00 K1
Hippeastrum 1pokojovky150,00 K1
Livingstonia Rotundifoliapokojovky2270,00 K1
Monstera (monstera)pokojovky295,00 K1
Monstera Deliciosa hrn. (???)pokojovky645,00 K1
Phalaenopsis (Mrovec)pokojovky245,00 K3
Phalaenopsis mini hrn. (Mrovec)pokojovky257,00 K1
Phalenopsis 3 vh. (Mrovec)pokojovky310,00 K1
Phalenopsis hrn. stedn (???)pokojovky180,00 K8
Phalenopsis hrn. vt (???)pokojovky299,00 K1
Phalenopsis hrn.1pokojovky300,00 K4
Saintpaulia Citylinepokojovky33,00 K1
Saintpaulia mix (???)pokojovky80,00 K1
Sansevieria cylindricapokojovky145,00 K1
Spathiphylum Cupido (lopatkovec)pokojovky40,00 K1
Spathiphylum hrn.1 (???)pokojovky520,00 K1
Yucca gigantea (pokojov) (juka)100/125, pokojovky, ko35l6000,00 K1
Zamioculcas hrn.110cmpokojovky495,00 K5
Zamioculcas zamifoliapokojovky377,00 K1